Regulamin zakupów sklepu internetowego www.raan-uv.com.pl

 

Sklep internetowy raan-uv.com.pl, działający pod domeną www.raan-uv.com.pl

prowadzony jest przez:

 

Radosława Sadowskiego,

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo Usługowa RAAN-UV SYSTEMS RADOSŁAW SADOWSKI, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 57949.

Siedziba przedsiębiorcy mieści się pod adresem:

ul. Makowa 14

87-100 Toruń, Polska

Biuro handlowe przedsiębiorcy mieści się pod adresem:

ul. Włocławska 167

87-100 Toruń, Polska

 

NIP: PL 9561929933

REGON: 340496153

Nr konta bankowego w PLN: 61 1050 1979 1000 0090 6391 1813, ING Bank Śląski

Nr konta bankowego w EUR: PL 86 1050 1979 1000 0090 7639 1771, ING Bank Śląski

tel. +48 56 655 67 51 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00)

faks: +48 56 699 55 32

e-mail: shop@raan-uv.com

Słowniczek pojęć

 1. Sklep – Sklep internetowy działający pod domeną https://www.raan-uv.com.pl prowadzony przez Firmę Handlowo Usługowa RAAN-UV SYSTEMS RADOSŁAW SADOWSKI.
 2. Sprzedawca – Firma Handlowo Usługowa RAAN-UV SYSTEMS RADOSŁAW SADOWSKI
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego).
 5. Przesyłka – paczka zawierająca zakupiony przez Kupującego towar i wysłany ma jego rzecz przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 6. Kodeks Cywilny - Ustawa z 23.04.1964 r. (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www. Wymagana jest obsługa plików Cookies przez przeglądarkę.

 3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie https://www.raan-uv.com.pl w chwili składania zamówienia.

 4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w Euro z możliwością przeliczenia na walutę lokalną dla kraju właściwego dla danego Kupującego, z tym zastrzeżeniem, iż cena dla Kupujących z Polski jest ceną netto. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

 5. Oferta sklepu obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Europy.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą potwierdzonych zamówień.

 7. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową, jednakże w przypadku chęci dokonania zamówienia hurtowego, Sklep prosi o kontakt na adres e-mail. 

§ 2

Składanie zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z ogólnymi informacjami o produkcie oraz jego kartą katalogową, a następnie dodać wybrany przez siebie towar do koszyka i podać swoje dane osobowe oraz wskazać sposób dostawy i płatności.

 3. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

 • przelewem na rachunek bankowy Sklepu (w tytule przelewu proszę podać numer zamówienia),

 • gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) do rąk pracownika firmy kurierskiej;

 • Internetowe bramki płatności: PayPal, Przelewy24.

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia; z tym momentem następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 2. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze potwierdzone. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem mailem lub telefonicznie. 

§ 3

Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, w tym adresu e-mail i nr telefonu oraz akceptacja regulaminu sklepu. Nieprawidłowo podane dane skutkują niemożnością realizacji zamówienia.

 2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sklep dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.

 3. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Termin realizacji zamówienia wynosi średnio od 2 do 21 dni roboczych.

 5. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru, przy czym czynność ta winna być potwierdzona przez Kupującego e-mailem, nie później niż w terminie 48 godzin od otrzymania zawiadomienia od Sprzedającego o niemożliwości realizacji zamówienia .

 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 7. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu tj. fakturę . Aby otrzymać fakturę VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury. 

 8. W cenie zamawianego towaru w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zawarty jest - Koszt gospodarowania Odpadami (KGO), inaczej opłata recyklingowa, rozumiana jako opłata za zbieranie, przetwarzanie i recykling odpadów elektronicznych.  

§ 4

Przesyłki

 1. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłka towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.

 2. Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego.

 3. Koszty za przesyłkę kształtują się według cen określonych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

 4. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki uwidaczniane są także w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia).

 5. W przypadku zamówień towarów, których waga gabarytowa paczki będzie przekraczała 65 kg (wyliczana wg wzoru: dł. x szer. x wys. x 250, gdzie jednostką miary gabarytów paczki jest metr), cena wysyłki może być odmienna niż uwidoczniona w formularzu zamówienia i załączniku nr 1. Kupujący zostanie poinformowany w takim przypadku o koszcie przesyłki w potwierdzeniu złożenia zamówienia.

 6. Realizacja zamówienia może następować w osobnych partiach, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

 7. W przypadku zamówienia towarów na kwotę powyżej 500 złotych brutto Kupujący zostanie zwolniony z obowiązku ponoszenia kosztów przesyłki.

 8. W przypadku doręczeń przesyłek przez firmę kurierską i niezastania Kupującego kurier ponowi próbę doręczenia danej przesyłki w dwóch kolejnych dniach roboczych. Jeśli Kupujący pomimo trzech kolejnych prób doręczenia przez kuriera nie odbierze paczki zostanie ona odesłana do Sprzedawcy, który obciąży w całości Kupującego wszystkimi poniesionymi kosztami przedmiotowej przesyłki.

 9. W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki niezbędne jest sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu poprzez e-mail. Brak spisania protokołu jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji.

 10. W przypadku zwrotu przesyłki do Sklepu na skutek jej nieodebrania przez Kupującego niebędącego konsumentem Sklep może żądać od Kupującego niebędącego konsumentem kary umownej w wysokości 400 złotych powiększonej o 15% wartości zamówionego i nieodebranego towaru.
  W przypadku umów z konsumentami stosuje się reguły ogólne Kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności za szkodę.

 11. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Kupujący niebędący konsumentem może ponowić zamówienie w terminie 7 dni od dnia zwrotu. Zamówienie Kupującego niebędącego konsumentem może zostać zrealizowane ponownie tylko w przypadku dokonania przedpłaty /dopłaty powiększonej o koszty nieskutecznego oraz aktualnego doręczenia. W takiej sytuacji Sklep nie nalicza kary, o której mowa ustępie poprzedzającym. 

§ 5

Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem na adres: shop@raan.com

 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 4. Odsyłając reklamowany towar Sklep wymagane jest dołączenie do przesyłki kopii dokumentu sprzedaży oraz informacji o przyczynie reklamacji. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonej kopii dokumentu sprzedaży i bez oryginalnego opakowania, nie będą rozpatrywane.

 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. nr 141 poz.1176 ze zm.).

 6. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności.

 7. Reklamacja złożona przez konsumenta rozpatrywana jest w terminie 14 dni.

 8. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem. Sklep nie zwraca także kosztów odesłania towaru w sytuacji reklamacji złożonej przez Kupującego niebędącego konsumentem.

 9. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. 

§ 6 Eksport

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podatki, cła oraz opłaty lokalne obowiązujące w kraju Kupującego.

 2. Kupujący ponosi w całości koszty podatków, ceł oraz opłat lokalnych obowiązujących w kraju Kupującego. 

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem wraz z dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura VAT).

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.).

 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 • dostarczania prasy,

 • usług w zakresie gier hazardowych.

 1. W razie odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 2. Konsument odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

 3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 4. Odsyłanie zwracanego towaru przez Konsumenta winno nastąpić w zabezpieczonym opakowaniu.

 5. Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.

 6. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym Sprzedający zastrzega sobie możliwość indywidualnego rozwiązywania zaistniałych problemów. 

§ 8

Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Kupujący oświadczając, iż zapoznał się z regulaminem, potwierdza również fakt zapoznania się z podstawowymi danymi technicznymi zakupionego towaru, jego zastosowaniem wskazanym przez Sprzedawcę oraz kartą katalogową danego produktu, co wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewłaściwego zastosowania produktu przez Kupującego.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego.

 4. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.raan-uv.com.pl (zakładka "Regulamin") od dnia 01.09.2013 r.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z chwilą zapoznania się przez Kupujących ze zmianą. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 6. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się ze Sklepem mailem, za pomocą formularza udostępnionego w zakładce "Kontakt" lub też telefonicznie.

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 - Koszty dostawy

Załącznik nr 2 - Promocja

Polityka prywatności (RODO)

Formularz odstąpienie od umowy
Formularz reklamacyjny
Warunki gwarancji na specjalistyczne źródła światła i komponenty LED PHILIPS
Warunki gwarancji na źródła światła LED PHILIPS
 Warunki gwarancji na oprawy oświetleniowe wewnętrzne PHILIPS
Warunki gwarancji na oprawy oświetleniowe zewnętrzne PHILIPS
Warunki gwarancji na promienniki podczerwieni i reflektory ciepła
 
    


Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.